Kirkkonummen kokoomus haluaa turvata vahvan talouden avulla kuntalaisten palvelut

Julkaistu:

Elämme poikkeuk­sel­lisia aikoja ja olemme joutuneet monien ennalta arvaamattomien asioiden eteen. Toimin­ta­ta­pamme, kohtaamisemme ja vuoro­vai­ku­tuk­semme ovat muuttuneet etäyhteyksiksi ja verkko­ta­paa­mi­siksi. Näin myös kuntapäätöksiä tehtäessä. Tämä ei kuitenkaan helpota päätöksentekoa eikä poista sitä tosiasiaa, että päätöksiä on tehtävä vastuullisesti ja talouden realiteetit ymmärtäen. Kirkkonummen vuoden 2020 taloudellinen tulos on kohtuullinen vain valtiolta saatujen tukien turvin. Valtiolta saatuihin tukitoimiin emme kuitenkaan voi turvata tulevina vuosina.

Talouden näkökulmasta Kirkkonummen kunnan taloudellinen tilanne on erittäin haastava. Covid-19 on kurittanut meitä kaikkia ja kunnan vastuu omasta talouden hoidostaan on entisestään korostunut. Velkaantuminen ja lainamäärän kasvaminen lähitu­le­vai­suu­dessa on niin suurta, että ellei toimintoja priorisoida ja sitouduta johdon­mu­kai­sesti talouden tasapai­not­ta­miseen, tilanne muuttuu todella vakavaksi.

Talouden saaminen tasapainoon ei ole helppo asia, muttei mahdotonkaan. Se vaatii johdon­mu­kai­suutta ja sitoutumista sekä pitkä­jän­tei­syyttä. Kuntamme tulee huolehtia veto- ja pitovoi­mai­suu­destaan.

Meidän tulee huolehtia, että kuntalaisemme saavat asianmukaiset palvelut ja viihtyvät täällä. Kuntalaisilla tulee olla monipuolinen mahdollisuus valita palvelunsa ja palve­lun­tar­jo­a­jansa esim. palve­lu­se­telien avulla. Kaikkia palveluja kunnan ei itse tarvitse tuottaa ja investoida. Yrityksille tulee luoda hyvät toimin­ta­e­del­ly­tykset ja kunnan tulisikin erityisesti aktivoitua uusien yritysten saamiseksi Kirkkonummelle. Tapamme toimia tulee olla avointa ja kustan­nus­te­ho­kasta. Kuntalaisten verotaakka ei tule nousta. Joistakin nykyisistä tehottomista palve­lu­muo­doista tulee tarvittaessa luopua ja uudistaa toimintoja. Tarvitsemme lisää myös tuloja. Monipuolisen ja joustavan kaavoituksen avulla tulee turvata mm. pientalo tonttien riittävä tarjonta. Alueille on mahdol­lis­tettava nykyaikaiset tieto­lii­ken­neyh­teydet, jotka tuovat erinomaiset mahdollisuudet etätyöntekoon.

Talousarvio 2021 hyväksyttiin valtuustossa 14.12 poikkeuk­sel­li­sesti äänestysten jälkeen. Kokoomus piti tärkeänä, että toimialojen asianmukaiset toimin­ta­e­del­ly­tykset turvattiin. Lähipal­ve­luista, kuten kirjas­to­pal­ve­luiden Veikkolassa ja Masalassa toiminta jatkuu kuntalaisten toiveiden mukaisesti. Monet tärkeät päätökset jäivät kuitenkin tekemättä. Iso kouluhanke Winelskan ja Gesterbyn osalta käsitellään alkuvuonna lisäsel­vi­tyksien valmistuttua. Vohls kodin ratkaisu siirtyi kunnan­hal­li­tuk­selle, jossa hyväksyttiin ns. hybridimalli. Siinä kunnan oma henkilöstö ottaa hoitaakseen yksityisen palve­lu­tuot­tajan asumisyksikön toiminnan.

Kokoomus vahvana tulevai­suus­puo­lueena näkee, että haasteel­li­sesta tilanteesta huolimatta Kirkkonummella on erinomaiset tulevaisuuden näkymät. Tämä vaatii luottamusta ja yhteistyötä niin kunta­päät­tä­jiltä kuin viran­hal­ti­joil­takin.

Menes­tyk­sel­listä ja terveys­tur­val­lista vuotta 2021 toivottaen

ERKKI MAJANEN

Kokoomuksen valtuus­to­ryhmän puheenjohtaja

Lisää julkaisuja

6.8.2021

Kokoomuksen luottamushenkilövalinnat Kirkkonummella

Kirkkonummen kunnan luottamuspaikkaneuvottelut on saatu päätökseen, ja kokoomuksen valtuustoryhmä ja yhdistyksen hallitus ovat omalta osaltaan päättäneet luottamushenkilövalinnoista. Kirkkonummen Kokoomuksen osalta

18.6.2021

Kokoomuksen uusi valtuustoryhmä kaudelle 2021–2025 järjestäytyi

Kirkkonummen Kokoomuksen uusi valtuustoryhmä kaudelle 2021–2025 järjestäytyi torstaina 17.6.2021. Valtuustoryhmä koostuu 12 valtuutetusta ja 10 varavaltuutetusta. Valtuustoryhmä ja Kirkkonummen Kokoomus ry

15.6.2021

Kokoomus säilytti suurimman valtuus­to­ryhmän asemansa

Huolimatta tiukoista ja jännittävistä vaaleista, ja kentälle tulleista uusista pelaajista, säilytti Kokoomus suurimman valtuus­to­ryhmän asemansa Kirkkonummella. Puheenjohtaja Leena Virkki myöntää