VALPROGRAM

Samlingspartiets valprogram i kommunalvalet 2021 i Kyrkslätt

Samlingspartiet är ett värdeparti: vi tror på bildning, demokrati och internationellt samarbete. Vi eftersträvar harmoni mellan människa, miljö, ekonomi och teknologi. Vi tror på den enskilda individen, på ansvar och frihet. I ett bildat samhälle hjälper man de svaga. Samhället bör stöda och stärka människans förmåga att bära ansvar för sitt eget och sina närståendes välmående. Att flit och förnuftiga val för med sig framgång är en del av rättvisan.

SUND EKONOMI – EN VÄXANDE KOMMUN

Kyrkslätt behöver arbete, arbetsplatser och företagsamhet. Kommunens verksamhet skall inte finansieras med höjda skatter utan via ansvarsfull skötsel av ekonomin. Investeringar bör göras långsiktigt och anpassat till inkomsterna. Anskaffningar skall skötas förnuftigt och kommunens egendom tas väl vara på. En ständig utveckling av verksamheten möjliggör en måttlig beskattning och inbringar goda skattebetalare. I ekonomiska frågor bör miljöaspekterna tas med bland beslutskriterierna.

MÅNGSIDIGT BOENDE

Samlingspartiet befrämjar småhusboende. Inom planläggningen stöder vi lösningar som framhäver bygemenskap och bygdernas särprägel, vilket även gynnar en hållbar ekonomi. Kyrkslätts styrkor är en ren och mångfasetterad natur samt en omgivning med nog om utrymme att bo, arbeta och idka hobbyverksamhet i. Goda förbindelser och fungerade närservice ger livskvalitet.

DET MODERNA ARBETSLIVETS KYRKSLÄTT

Pandemin har förändrat våra sätt att arbeta. Goda dataförbindelser och högklassig basservice, bl.a. daghem, skolor, hälsovård och butiker, stöder distansarbetet och ökar intresset att bosätta sig i Kyrkslätt. 

Med stöd av sitt utmärkta läge bör kommunen också aktivt marknadsföra sig för att få nya, innovativa företag och nya arbetsplatser till kommunen. Planläggningen bör bli betydligt snabbare.

KYRKSLÄTT ÄR EN BILDNINGSKOMMUN

Tolerans och vidsynthet är grunder för ett gott liv, till vilket utbildning skapar en solid grund. Tvåspråkigheten är en styrka och attraktionsfaktor. Skolorna och daghemmen bör få verka i friska och säkra utrymmen. Lärarna skall kunna koncentrera sig på att ge god undervisning. Såväl elever som lärare bör kunna arbeta utan att uppleva rädsla eller oro. Mobbning bör stoppas.

BEHOVEN STYR TRAFIKLÖSNINGARNA

Kommuninvånarnas mobilitet baserar sig idag och även i framtiden på såväl privatbilism som kollektivtrafik. Vägtullar är fel metod att styra beteendet. Buss- och rälstrafiken bör utvecklas för att göra den mer smidig. Kommunens vägar skall hållas i skick.

FRÅN SJUKVÅRD TILL HÄLSOFRÄMJANDE

Den sittande regeringen planerar att flytta social- och hälsovården till landskapens regi. Samlingspartiet motsätter sig en ny landskapsförvaltning och -beskattning. Kyrkslätt bör arrangera sina social- och hälsovårdstjänster konkurrenskraftigt för att säkerställa ett fortsatt högklassigt och mångsidigt tjänsteutbud i kommunen. 

För att befrämja kommuninvånarnas hälsa och välmående bör verksamhetsförutsättningarna för idrotts-, motions- och hobbyverksamhet utvecklas i samarbete med föreningarna.

TRO PÅ DIG SJÄLV – VI LITAR PÅ DIG

Kyrkslätts framgång är i kommuninvånarnas händer. Tro på dig själv, förverkliga dina drömmar och njut av livet i Kyrkslätt. Tillsammans gör vi kommunen till den bästa platsen att bo i.

Hjärtat ligger till höger!